Aktuális Híreink

 Felhívás!

 Nagysáp Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2016. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára.

Pályázati kiírás letöltése itt!

Magánfőzéshez kapcsolódó bejelentési kötelezettség

A magánfőző a desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzést 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, első esetben ezt a bejelentést, a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-éig kell teljesíteni.

A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. Törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. Törvény alapján módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény  ( továbbiakban: Jöt.)) egyes rendelkezései.

A Jöt módosításának célja az Európai Uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-től jelentős mértékben megváltoztak.  Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú párlat előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság – nagysápi lakosok esetében, Nagysáp Község Önkormányzat Adóhatósága jár el. (Jöt. 5. § (9) bekezdés).

Változik a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről (Jöt. 67/A. § (6) bekezdés).

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1.000.- forint,  melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely  a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége { Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4)  bekezdés}.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető (Jöt. 67/A. § (7) bekezdés) .

Fontos változás hogy 2015. január 1-től a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot (Jöt. 67/A. § (1) bekezdés).

Ha 2015. január 1-ét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést (Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1) –(3)bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés).

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot az értesítést a teljesítést követő hónap 15 napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére (Jöt. 67/A. §. (5) bekezdés).

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja (Jöt. 67/A. § (8) bekezdés).

Magán főzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat után adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el (Jöt. 67/A. § (9) bekezdés.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény hatálybalépését megelőzően előállított párlatra a 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését követően előállításra került párlatok tekintetében azonban már az új szabályokat kell alapul venni (Jöt. 128/K. § (2) bekezdés).

A bérfőzésben előállított párlat után is 2014. december 31. napjával megszűnik az eddigi 50 liter mennyiségig biztosított „ 0” forintos adómérték. 2015. január 1-től a szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőző alapanyagából előállított párlat adója egy bérfőzető részére legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000.- forint ( 1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 835.- forint ), az 50 litert meghaladó mennyiségére 333.385.- forint ( 1 liter 50 térfogatszázalék alkohol tartalmú párlatra vetítve 1.667.- forint) (Jöt. 64. § (3) bekezdés).

Fontos változás, hogy az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000.- forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított párlat adómentessége 2015. január 1-től megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1.000.- forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez, erre a célra szolgáló nyomtatványt letöltheti a http://www.nagysap.hu/index.php/nyomtatvanyok/ado linken.

FELHÍVÁS!

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalaiban működő Kormányablak és Okmányirodák nyitvatartási ideje 2014. december hónap 1. napjától az alábbi linken letölthető tájékoztatóban találhatóak szerint módosul.

LETÖLTÉS

 Felhívás!

 Nagysáp Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2015. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára.

 

Pályázati kiírás letöltése itt!

 

Tájékoztató
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

FELHÍVJUK MINDEN VÁLASZTÓPOLGÁR FIGYELMÉT, HOGY A 2014 OKTÓBER 12-EI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI ÉS POLGÁRMESTERI VÁLASZTÁSOK HELYSZÍNE AZ ELŐZŐ ÉVEKTŐL ELTÁRŐEN, 1 SZAVAZŐKÖRBEN A POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁRÓTERME (2524. NAGYSÁP KÖZTÁRSASÁG TÉR 1 ) LESZ.


A HELYI, TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS NEMZETISÉGI KÉPVISELŐI VÁLASZTÁSOK HELYSZÍNE PEDIG A POLGÁRMESTERI HIVATAL TANÁCSTERME (2524. NAGYSÁP KÖZTÁRSASÁG TÉR 1 ) LESZ.


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2014. október 12. (270/2014. (VII. 23.) KE határozat)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2014. augusztus 25-éig. (Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 115. § (2) bek.)


A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.)

Választójog:
- Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
- Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
- Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
- Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
(Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bek.)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
- a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,
- a választópolgár bármely választókerületben választható,
- nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

Településünkön 6 egyéni képviselői mandátum szerezhető meg.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart.
- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.
- Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
- A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
- A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második napon – tartózkodási helyét megszüntette.
(Ve. 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/A. § – 307/B. §)

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
- A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a helyi választási bizottsághoz.
- A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
(Ve. 103. § (1)-(3) bek.)

Határidő: a kérelemnek
- legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához
- 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási bizottsághoz.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
a) Braille-írással készült értesítő megküldése,
b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – az akadálymentes szavazókörök felsorolását külön jegyzék tartalmazza.
(Ve. 88. §)

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,
a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
b) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be.
(Ve. 91. § (1) bek.)

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda címe: 2533. Bajót Kossuth L. u. 147
A Helyi Választási Iroda kirendeltségének címe: 2524. Nagysáp Köztársaság tér 1

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik.(Ve. 304. §)

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:
- csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
- átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
- az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvételre. (Átjelentkezők számára nincs kijelölt szavazókör)
- mozgóurna kérelem lakóhelyre, - átjelentkezést igénylő - tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre igényelhető. (Egészségügyi intézményben történő szavazásra nincs lehetőség),
- Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.


Helyi Választási Iroda

Nagysáp-page-001

nemzetiségi szavazőkör meghatározása Nagysáp-page-001

nemzetiségi szavazőkör meghatározása Nagysáp-page-002

IMG 0002

F e l h í v á s !


Felhívom az iparûzési adóbevallásra kötelezett adózók figyelmét, hogy a 2013. évi iparûzési adóbevallások benyújtásának határideje: 2014. május 31.


Az adóbevallást kitöltve az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, és a különbözetként fizetendõ adót a fenti idõpontig kell megfizetni Nagysáp Község Önkormányzat 11740023-15385815-03540000 számú iparûzési adó számlájára vagy a korábban megküldött tájékoztató mellékletét képző készpénzátutalási megbízáson.

Az adóbevallás fenti határidõn túl történõ benyújtása esetén az Adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. Tv. 172. § (1) bek. b) pontja alapján a kötelezettség késedelmes teljesítéséért mulasztási bírságot kell megállapítani.

Szükség esetén az adóbevallási nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ, illetve letölthetõ a www.nagysap.hu honlapról a "Nyomtatványok\Adóügyekhez tartozó nyomtatványok" menüpontjából.

Az adózással kapcsolatosan felmerülõ kérdésekben tájékoztatást hivatalos ügyfélfogadási idõben személyesen, illetve telefonon az 33/507-920 telefonszámon kérhet.

Tisztelettel

 

Tarnóczy Tünde
jegyző

T Á J É K O Z T A T Ó

Az Epöli Széchenyi István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája (2524 Nagysáp, Szabadság tér 3-4.) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a 2014/2015-ös tanév beiratkozási rendjéről:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

- 2014. április 28. (hétfő)   8.00 – 18.00 óra között

- 2014. április 29. (kedd)   8.00 - -18.00 óra között

- 2014. április 30. (szerda) 8.00 - -18.00 óra között

 

A beiratkozás további feltételeiről szóló dokumentumot itt töltheti le!

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2533. Bajót, Kossuth L. u 147.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 16.Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Ellátja a könyvelési feladatokat, költségvetési beszámolók készítése, a vonatkozó jogszabályok által előírt jelentések és adatszolgáltatások készítése, nyilvántartások, statisztikák jelentése, áfabevallás, leltározás, selejtezési feladatok, vagyongazdálkodási feladatok, bérjellegű kifizetések számfejtése, banki és pénztári feladatok és gazdasági adminisztratív feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, költségvetési beszámolás, nyilvántartás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelő,

§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Emelt szintű szakképesítés, Államháztartási mérlegképes könyvelő,

§         Települési önkormányzatnál szerzett pénzügyi-számviteli gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, mérlegképes regisztrációról igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 25

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarnóczy Tünde jegyző nyújt, a 06-304487845-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2533. Bajót Kossuth L. u. 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvelő.

E-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyesen: Tarnóczy Tünde jegyző, Komárom-Esztergom Megye, 2533. Bajót,      Kossuth L. u 147.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 26

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bajót Község és Nagysáp Község honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szakmai tapasztalattól függően kötelező bérezésen felüli juttatás adható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bajot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 5.

 

F E L H Í V Á S !

 

A 0209, 0203, 0201 helyrajzi számú ingatlanon lévő közút kialakításához kapcsolódó kisajátítási tervet itt tekintheti meg:

Kisajátítási terv

Koordináta jegyzék

 Jegyzőkönyv

_____________________________________________________________H I R D E T M É NY

 

Nagysáp Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a települési szilárd hulladék ideiglenes ellátás körében történő elszállítására 2013. december 1-től kerül sor, mely közszolgáltatási feladat ellátásával a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) került megbízásra.

Az ideiglenes ellátás egyszeri ürítési díja változatlan:

természetes személy esetében 3,463 Ft/liter + áfa

  • 60 literes gyűjtőedény: 208.- Ft + áfa
  • 120 literes gyűjtőedény: 416.- Ft + áfa
  • 240 literes gyűjtőedény: 831.- Ft + áfa
  • 1100 literes gyűjtőedény: 3.809.- Ft + áfa összegben,

      - nem természetes személy esetében 4,2 Ft/liter + áfa összegben kerül megállapításra.

A fent nevezett díjakat a közszolgáltató havi bontásban számlázza az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosi közösségének, birtokosának, vagy használójának. A díjak befizetése postai csekken, átutalással, valamint csoportos beszedéssel történhet.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2013. december hónapban SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS NEM LESZ, a volt szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő edényeztet elszállította, mivel a saját tulajdona volt. 2014. januárjától előreláthatólag „házhozmenő” szelektív hulladékgyűjtés lesz a településen, melyhez az új szolgáltató különböző színű zsákokat biztosít és elszállítása – ahogy eddig is – díjtalan lesz.

A hulladékszállítás változatlanul pénteki napokon történik. Az esetleges fennakadásokért – új szolgáltató lévén – szíves elnézésüket kérjük!

 

Nagysáp, 2013. november 28.

 

Balogh Miklós
polgármester

 

Ügysegéd ügyfélfogadás helye:

Nagysáp Község Polgármesteri Hivatala

 

Ügyfélfogadási deje:

minden kedden 8.00-10.00 óráig

 

 

Tisztelettel: Balogh Miklós
polgármester